1. Uw  aanvraag heeft betrekking op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe leerlijnen en deskundigheidstrainingen op een school die nog niet heeft deelgenomen aan CmK. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  1. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten gericht op inhoudelijke kwaliteit van de discipline(s)
  2. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten gericht op bijbehorende didactiek
  3. Inventarisatie van beschikbaar materiaal op de school
  4. Het ontwikkelen van lessen die samen de leerlijn vormen
  5. Voorbeeld-/coachings- en/of feedbacklessen
  6. Begeleiding van de school bij het verankeren van de ontwikkelingen in beleid

 2. U legt jaarlijks in december verantwoording af aan Rijnbrink over de voortgang en financiële stand van zaken van het project. Verantwoording wordt afgelegd over boekjaren: van 1 januari - 31 december. Rijnbrink stelt hiervoor te gebruiken formats ter beschikking.

 3. Op de school wordt een visietraject uitgevoerd door een adviseur van Rijnbrink in afstemming met de cultuuraanbieder.

 4. In de nieuwe planperiode zal wederom sprake zijn van Monitoring en Evaluatie (MONEVA).  De instelling zal samen met de school deelnemen aan MONEVA activiteiten daar waar dat door Rijnbrink wordt gevraagd.

 5. Voor nieuwe aanbieders is de training Moneva/projectmanagement een verplicht onderdeel.

 6. Rijnbrink kan een beroep op de instelling en school doen om kennis en resultaten te delen  met anderen.

 7. Wij stellen het bij de communicatie over dit project  zeer op prijs als Rijnbrink als mede mogelijk maker wordt genoemd.