Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Terug naar het overzicht
Open inschrijving

Een heldere koers

Prestatiemeting en bijsturing: een onderwerp dat iedereen en alle organisaties raakt.

Ben jij je als organisatie voldoende bewust van de veranderingen in je omgeving die invloed hebben op je organisatie? Houd je je mensen voldoende op de hoogte van je plannen? Van hoe je wilt dat je organisatie zich naar buiten presenteert? Wat je van de mensen – dus ook van vrijwilligers - verwacht?

Datum: Nader te bepalen

Voor wie

Beleidsmedewerkers (ook vrijwilligers) middelgroete en kleine(re) culturele instellingen

Programma

Het begint met de vraag wat je drijfveren zijn van jezelf en van je organisatie. Als je weet wat je wilt is de vervolgvraag hoe je dat wilt doen en wat je dan wilt aanbieden. Vervolgens is de vraag: realiseer je dat dan ook daadwerkelijk? Realiseer je wat je wilt aanbieden, doe je dat op de manier zoals je dat wilde doen en draagt dat dan ook bij aan het realiseren van je missie (grotere doel). Prestatiemeting en bijsturing zijn dan een instrument om te kijken of het “goed” gaat, ze zijn een middel om je te helpen blijven focussen en bijsturen. Het is geen in beton gegoten wet. De omgeving verandert, jij verandert en dat betekent dat je zult moeten mee veranderen. Prestatiemeting en bijsturing helpen je dat bewust te doen.

De vraag welke prestaties je wilt en moet leveren en welke doelen je moet en wilt realiseren staat centraal. Welke informatie heb je nodig om te bepalen of je je doelen ook daadwerkelijk realiseert? Hoe meet je dit en hoe stuur je zo nodig bij? En last but not least: hoe leg je verantwoording af aan financierende partijen zoals fondsen en overheden?

Het meten van de prestaties roept meteen de vraag op wat er precies gemeten moet worden:
• De output (bijvoorbeeld het aantal bezoekers of voorstellingen)
• De outcome (het resultaat van de output, gebeurt er wat er is beoogd, bijvoorbeeld meer kennis van beeldende kunst bij kinderen)
• De impact (het specifieke effect dat toegeschreven kan worden aan de activiteiten van de organisatie, dat deel dat echt uniek is)

Onderwerpen die in de Quickscan aan de orde komen zijn:
→ Drijfveren/missie
→ Vertaling van strategische doelstellingen naar concrete doelstellingen → Formuleren van prestatie-indicatoren
→ Gebruik van prestatie-indicatoren / het meten → Impact van metingen

Op de eerste cursusdag wordt de quickscan toegelicht, ingevuld en is er volop gelegenheid de resultaten te bespreken.

De tweede cursusdag staat in het teken van de vraag: “wat levert het je op en wat heb je ermee gedaan, c.q. wat ga je ermee doen”. Ook hier is er volop gelegenheid onderling informatie uit te wisselen, elkaar tips te geven, etc.

Ben jij je als organisatie voldoende bewust van de veranderingen in je omgeving die invloed hebben op je organisatie? Houd je je mensen voldoende op de hoogte van je plannen? Van hoe je wilt dat je organisatie zich naar buiten presenteert? Wat je van de mensen – dus ook van vrijwilligers - verwacht?

Onze omgeving is voortdurend in beweging, middelen voor de organisatie staan al jaren onder druk en we moeten steeds meer doen met minder mensen. In veel organisaties is de vaste kern steeds kleiner geworden, moet meer met vrijwilligers en externe professionals worden gewerkt. De vraag is hoe capabel je als organisatie bent in een verander(en)de omgeving.

In opdracht van de Provincie Overijssel heeft Tetem in samenwerking met kennisexperts een Quickscan op dit onderwerp ontwikkeld: je brengt in kaart hoe je organisatie zich beweegt in en omgaat met die verander(en)de omgeving: heb ik duidelijk waarvoor ik als organisatie sta? Is duidelijk waar wij naar toe gaan? Hoe ga ik om met vrijwilligers? Communiceer ik helder? Wat wordt wel besproken en wat wordt niet besproken? Waar is verbetering mogelijk?

De Quickscan sluit aan bij de Golden Circle van Sinek en stelt je eenvoudige ja/nee vragen over je missie, over je doelstellingen, medewerkersbeleid, kerncompetenties en je omgeving. De Quickscan geeft je een beeld van de bestaande situatie en daagt je uit om na te denken of dit de gewenste situatie is en zo nee, hoe ziet die er dan wel uit en welke actie moet er worden ondernomen?

quickscantetem logo algemeen e1469272861287

Investering

De eigen bijdrage aan het programma bedraagt € 50,-- excl. BTW per persoon.
Overige kosten worden betaald uit het programma Cultuur aan de basis.

Aanmelden

Er zijn op dit moment geen nieuwe data bekend. Heb je belangstelling voor deze training, vul dan het belangstellingsformulier in. Zodra er een nieuwe data worden gepland, wordt er contact met je opgenomen.

 Belangstellingsformulier

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Meriam de Kanter, senior adviseur Cultuureducatie
M: 06-44414757            E:

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Saskia Endeman, medewerker Rijnbrink Campus
T: 088-1970317  E: